Restinformation

Retsinformation.dk

Adgang
Fri adgang
Retsinformation.dk giver adgang til det fælles, statslige retsinformationssystem. Omfatter al dansk lovgivning, der har været gældende fra midt 1980’erne  til i dag.

På retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder, samt i Folketingets dokumenter. Alle dokumenterne er indlagt i Retsinformations databaser, bortset fra de af Folketingets dokumenter, der vedrører Folketingets forhandlinger og § 20 spørgsmål. 
 
Hvis du ønsker at søge i Folketingets forhandlinger, selvstændige redegørelser og svar på skriftlige § 20 spørgsmål, kan dette indtil videre kun ske på Folketingets hjemmeside

Tags